Obchodní podmínky pro odběratele1. Pojmy:
1.1. „Smlouvou“ se rozumí kupní smlouva nebo smlouva o dílo dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. nebo dle cizího právního řádu, je-li pro obchodní případ výslovně sjednaný.
1.2. „Dodavatelem“ se rozumí společnost A.M.O.S. DESIGN s.r.o., která je u kupní smlouvy prodávajícím dle ustanovení §2079 a násl. občanského zákoníku, a u smlouvy o dílo zhotovitelem dle ustanovení §2586 a násl. občanského zákoníku.
1.3. „Zákazníkem“ se rozumí kupující u kupní smlouvy a objednatel u smlouvy o dílo.
1.4. „Odběratelem“ se rozumí třetí osoba, která uzavřela se dodavatelem jako zhotovitel smlouvu o dílo nebo jako prodávající kupní smlouvu.
1.5. „Zbožím“ se rozumí věci, materiál, výrobky, montáž, zhotovení věci, údržba, oprava, úprava věci nebo jiný hmotně zachycený výsledek činnosti.
1.6. „Kontrolou“ se rozumí činnost směřující ke zjištění existujícího stavu, kterou si zákazník ověřuje řádnost plnění během výroby a po jejím ukončení.
1.7. „Zkouškou“ se rozumí zkouška prováděná na základě právních předpisů nebo smlouvy, kterou se provádí prověrka jakosti, kvalita a funkčnosti zboží, správnosti technologických postupů, technické dokumentace a použitého materiálu.

2. Plány, podklady, dokumentace
2.1. Katalogy, prospekty, nabídky, oznámení, vyobrazení a ceníky, a v nich uvedené údaje o hmotnosti, rozměrech, kapacitě, ceně, výkonu atd. jsou závazné i tehdy, jestliže je na ně ve smlouvě pouze odkázáno.
2.2. Plány a technické podklady, které jsou zákazníkem předány dodavateli před nebo po podepsání smlouvy a které mohou být použity k výrobě zboží nebo jednotlivých dílů, zůstávají výhradním vlastnictvím zákazníka. Bez jeho souhlasu je nesmí dodavatel použít, kopírovat, rozmnožovat, vydat je nebo s nimi seznámit třetí osobu. V případě porušení této povinnosti je dodavatel povinen zaplatit zákazníkovi smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Zákazník je oprávněn vedle smluvní pokuty požadovat náhradu škody.
2.3. Dodavatel je povinen předat zákazníkovi při dodání zboží dokumentaci (dle charakteru zboží):
- prohlášení o původu zboží,
- prohlášení o vlastnostech použitých výrobků, materiálů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. 3. 2011 a zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
- jiné certifikáty (např. GOST), je-li požadováno ve smlouvě,
- bezpečnostní listy,
- atesty,
- prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu na trh dle zákona č. 477/2001 Sb.,
- průvodní technickou dokumentaci,
- výkresovou dokumentaci,
- provozní manuály,
- podklady pro projektovou dokumentaci,
- dokumentaci nezbytnou pro celní řízení,
- balící a dodací list,
vše v českém jazyce a písemné formě.

3. Cena, balení, doprava
3.1. Cenou se rozumí cena v paritě EX WORKS závod dodavatele dle INCOTERMS 2010, není-li ve smlouvě určena jiná dodací parita.
3.2. Dodavatel je povinen dodávané zboží zabalit a řádně je zajistit pro účely přepravy s ohledem na charakter zboží a řádně je zajistit pro účely přepravy s ohledem na charakter zboží, a to způsobem minimalizujícím negativní dopad na životní prostředí tak, aby maximálně byla zabezpečena ochrana a uchování zboží při přepravě.
3.3. Cena obalového materiálu, s výjimkou vratných obalů, je zahrnuta v ceně zboží.
3.4. Zboží, které je dodáváno za hmotnostní ceny, se účtuje podle skutečné hmotnosti při dodání v netto váze.
3.5. Není-li místem plnění sídlo zákazníka, je dodavatel povinen na žádost zákazníka a na jeho účet zajistit dopravu zboží z místa plnění do místa určeného zákazníkem. Cena za takto zajištěnou dopravu musí být zákazníkem schválena před odesláním zboží.
3.6. V případě, že si dopravu zajišťuje zákazník, vyzve jej dodavatel k odběru zboží průkazně 2 dny před termínem plnění.
3.7. V případě dodání zboží prostřednictvím dopravce je dodavatel povinen písemně avizovat zákazníka o předání řádně označené zásilky dopravci.

4. Kontrola a zkoušky
4.1. Je-li sjednáno právo zákazníka na kontrolu, je povinen oznámit dodavateli písemně, faxem nebo e-mailem nejméně jeden pracovní den předem termín kontroly.
4.2. Dodavatel musí zákazníka nejpozději 3 dny předem vyrozumět o zkouškách, na nichž má zákazník podle smlouvy právo se účastnit.
4.3. Pro zkoušky je rozhodující všeobecná praxe daného průmyslového odvětví.
4.4. Zákazník má právo provést zkoušku kvality dodaného zboží. Prokáže-li zkouška, že zboží neodpovídá smlouvě, je dodavatel povinen nahradit zákazníkovi náklady na tuto zkoušku.
4.5. Ukáže-li se při zkoušce zboží jako nevyhovující smlouvě, musí dodavatel nedostatky bez prodlení odstranit na vlastní náklady. Na žádost zákazníka se musí zkouška opakovat.
4.6. Náklady smluvených a opakovaných zkoušek nese vždy dodavatel.

5. Dodací podmínky
5.1. Splněním dodávky zboží se rozumí okamžik splnění dle sjednané dodací doložky, a jde-li o smlouvu o dílo, okamžikem dokončení a podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami.
5.2. Součástí dodávky zboží jsou:
- doklady (bod 2.3) vztahující se k předmětu plnění; chybí-li tyto doklady, dodávka není splněna řádně a včas,
- služby spojené s dodávkou (montáž, zprovoznění, vyškolení obsluhy), je-li ve smlouvě uvedeno,
- seznam doporučených náhradních dílů, je-li ve smlouvě vyžadováno.
5.3. Vlastnické právo ke zboží přechází z dodavatele na zákazníka zaplacením ceny zboží, pokud ze sjednané dodací podmínky nevyplývá, že přechází již dříve.
5.4. Částečné plnění dodavatelem je přípustné jen s písemným souhlasem zákazníka.
5.5. Je-li zákazník v prodlení s dodáním zboží, je dodavatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 1,0% z ceny nedodaného zboží za každý den prodlení. Dodavatel je oprávněn požadovat vedle smluvní pokuty náhradu škody přesahující smluvní pokutu.
5.6. Před termínem dohodnutým ve smlouvě je dodavatel oprávněn plnit jen se souhlasem zákazníka. Splatnost faktury v takovém případě bude stejná, jako kdyby k dodání došlo v původně sjednaném termínu.

6. Platební podmínky, úroky z prodlení
6.1. Cena za zboží bude zaplacena po splnění dodávky, není ve smlouvě sjednáno jinak.
6.2. Cena bude zaplacena na účet dodavatele na základě faktury vystavené dodavatelem nejdříve v den splnění dodávky. Splatnost faktury je 14 dnů ode dne jejího vystavení.
6.3. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb., v platném znění, a dále číslo smlouvy dle evidence dodavatele, a datum splatnosti.
6.4. Zaplacením se rozumí připsání placené částky ve prospěch účtu dodavatele uvedeného na faktuře.
6.5. Zálohy zaplacené zákazníkem jsou započítány na cenu zboží a dodavatel je nemůže považovat za odstupné.
6.6. Zákazník je oprávněn požadovat od dodavatele na jeho náklady poskytnutí bankovních záruk nebo jím na roveň postavených jiných zajišťovacích institutů v případech, kdy se zákazník zaváže poskytnout dodavateli finanční plnění přede dnem, kdy má dojít ke splnění dodávky. Dodavatel se zavazuje požadovaný zajišťovací institut předložit do 10 dnů od doručení výzvy zákazníka. Neposkytne-li dodavatel řádně a včas zajištění požadované zákazníkem, platí, že závazek zákazníka k finančnímu plnění přede dnem plnění dodávky vůbec nevznikl a dodavatel je oprávněn žádat placení za předmět plnění až po splnění dodávky.

7. Záruky
7.1. Na zboží poskytuje dodavatel záruku v délce 24 měsíců, není-li smlouvou stanovená jiná záruční doba. Záruční doba delší než výše sjedná, vyznačená na obalu výrobku nebo v záručním listu má přednost před smluvním ujednáním.
7.2. Opravy v záruční lhůtě zabezpečuje dodavatel na své vlastní náklady, a to i v zahraničí.
7.3. Není-li dále stanoveno jinak, záruční doba začíná běžet ode dne splnění dávky zboží. Pokud smlouva stanoví odeslání zboží dodavatelem, běží záruční doba ode dne dojití zboží zákazníkovi. Je-li dodavatel povinen uvést zboží do provozu, začíná záruční doba běžet od uvedení do provozu.
7.4. V nutných případech ohrožení provozní bezpečnosti, o kterých je dodavatel ihned vyrozuměn, nebo jestliže je dodavatel s odstraněním vad v prodlení, má zákazník právo odstranit vady sám a požadovat na dodavateli náhradu nákladů.
7.5. Pro náhradní díly nebo opravené části platí stejné záruční podmínky jako pro původní předmět dodávky, podle pravidla, že záruční doba pro nahrazené nebo opravené díly musí činit od okamžiku odstranění vady ještě nejméně polovinu záruční doby určené v bodě 7.1. Pro ostatní části zboží se záruční doba prodlouží o dobu, během níž zboží nebylo možnost v důsledku vady řádně užívat.
7.6. Zákazník je povinen vady písemně oznámit dodavateli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do konce záruční doby.
7.7. Dodavatel je dále povinen v případě vzniku vady v záruční době poskytnout zákazníkovi (či odběrateli) v přiměřené době součinnost, zejména pak technickou a servisní podporu ve formě písemné, e-mailové či telefonické komunikace vedoucí k odstranění vady. Ostatní práva vyplývající ze záruky tímto nejsou dotčena.

8. Závěrečná ujednání
8.1. Odchylná ujednání uzavřené smlouvy mají přednost před ustanovením jejích příloh a před jakýmikoliv neslučitelnými klauzulemi těchto obchodních podmínek.
8.2. Změny smluvních podmínek vyžadují písemný souhlas obou stran. Právní úkon v písemné formě lze učinit také faxem nebo e-mailem. Není-li na žádost adresáta takový fax nebo e-mail písemně potvrzen dopisem doručeným nejpozději do 5 dnů od odeslání faxu nebo e-mailu, má se za to, že právní úkon učiněn nebyl.
8.3. Ve vztazích neřešených touto smlouvou a těmito OP platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
8.4. Tyto OP nabývají účinnosti dnem 1.1.2015

Ing.arch.Vladimír Ambroz
jednatel

 

Facebook Pošli odkaz známému
AMOS Design - dodavatel interiérů a nábytku » Vytisknout stránku » Mapa stránek » Partneři

Provozovatel stránek:
A.M.O.S. DESIGN, s.r.o. / Beethovenova 641/9, 602 00 Brno / IČO: 634 79 982 / DIČ: CZ63479982
zapsaná u KS Brno / v OR odd. C / vl. 20782